Privacybeleid Paint! decoratieschilder

Paint! decoratieschilder geeft veel om uw privacy en de site verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat daarbij zorgvuldig om met informatie die over u en uw gebruik van de site is verzameld. Paint! decoratieschilder stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Paint! decoratieschilder. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14/12/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door de site wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook legt dit privacybeleid aan u uit op welke wijze uw gegevens worden opgeslagen en hoe uw gegevens tegen misbruik wordt beschermt en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over het privacybeleid kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WordPress

Deze Site is ontwikkeld met software van WordPress, er is gekozen webhosting van TS Intermedia. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. TS Intermedia heeft toegang tot uw gegevens om (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. TS Intermedia is op basis van de overeenkomst die met Paint! decoratieschilder is gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

TS Intermedia

Paint! decoratieschilder neemt webhosting- en e-maildiensten af van TS Intermedia. TS Intermedia verwerkt persoonsgegevens namens Paint! decoratieschilder en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TS Intermedia heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. TS Intermedia is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Office365

Paint! decoratieschilder maakt voor reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot het postvak en behandelen al het e- mailverkeer vertrouwelijk.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door de Paint! decoratieschilder website worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Paint! decoratieschilder op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Paint! decoratieschilder gedwongen uw gegevens te delen, maar Paint! decoratieschilder zal binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Paint! decoratieschilder bewaart uw gegevens zolang u cliënt van Paint! decoratieschilder bent. Dit betekent dat Paint! decoratieschilder uw klantprofiel bewaard totdat u aangeeft dat u niet langer van de diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij Paint! decoratieschilder aangeeft zal Paint! decoratieschilder dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Paint! decoratieschilder facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Paint! decoratieschilder dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Niemand buiten Paint! decoratieschilder heeft toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die Paint! decoratieschilder naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Paint! decoratieschilder wordt verwerkt. In dit privacy beleid wordt er uitgelegd hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt Paint! decoratieschilder om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij Paint! decoratieschilder reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal Paint! decoratieschilder u vragen zich te legitimeren. Paint! decoratieschilder houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert Paint! decoratieschilder geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die Paint! decoratieschilder binnen de systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat Paint! decoratieschilder uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Paint! decoratieschilder u op het bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder Paint! decoratieschilder deze gegevens heeft opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die Paint! decoratieschilder (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Paint! decoratieschilder u op het bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Paint! decoratieschilder u op het bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Paint! decoratieschilder u op het bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die Paint! decoratieschilder heeft verwerkt of in opdracht van Paint! decoratieschilder door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Paint! decoratieschilder in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Paint! decoratieschilder. Als u bezwaar maakt zal Paint! decoratieschilder onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zal Paint! decoratieschilder afschriften en/of kopieën van gegevens die Paint! decoratieschilder (laat) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Paint! decoratieschilder verwerkt uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met de contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Paint! decoratieschilder gebruikgt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Paint! decoratieschilder heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Paint! decoratieschilder behoudt te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Paint! decoratieschilder reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens Paint! decoratieschilder

Van der Poest Clementstraat 13 4443 AL Nisse Nederland info@paintdecoratie.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

José Krijger