Voorwaarden Paint! decoratieschilder

Algemeen

Artikel 1

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of levering van materialen van of door Paint Decoratieschilder.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdrachtbevestiging tot het uitvoeren van de werkzaamheden en/of levering van materialen heeft ondertekend.
 3. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging accepteert de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Paint Decoratieschilder.
 4. Alle bepalingen van de algemene voorwaarden zijn tussen partijen van kracht voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 5. Op elke overeenkomst tussen Paint decoratieschilder en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 6. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Op de website van Paint Decoratieschilder is steeds de meest recente versie gepubliceerd.

Aanbod en totstandkoming overeenkomst

Artikel 2

 1. Hoewel wordt getracht in aanbiedingen/offertes een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de uit te voeren werkzaamheden, zijn deze wederzijds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Mondelinge aanbiedingen door Paint Decoratieschilder zijn niet bindend tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht.
  b. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet Paint decoratieschilder een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.
  c. Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet Paint decoratieschilder een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. het uurtarief en de eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
 4. In het geval van meerdere opdrachtgevers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen.

Overeenkomst

Artikel 3

 1. De overeenkomst tot uitvoering van werk en/of levering van materialen wordt bindend voor Paint Decoratieschilder door schriftelijke bevestiging.
 2. Paint Decoratieschilder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 1. Paint Decoratieschilder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Het is Paint Decoratieschilder uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden af te wijken van een eerder uitgebracht advies, verstrekt plan of tekening, aangezien dit advies, verstrekt plan of tekening een uitvoeringsplan is dat opgesteld is voor aanvang van de werkzaamheden en tijdens de werkzaamheden het soms noodzakelijk kan zijn wijzigingen, na overleg met de opdrachtgever, door te voeren.

Prijzen

Artikel 4

 1. De door Paint decoratieschilder opgegeven prijzen bij zakelijke offertes/overeenkomsten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijzen voor particulieren zijn inclusief btw.
  2. Bij de prijzen bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn, tenzij expliciet benoemd, niet inbegrepen: materieelkosten, reis- en parkeerkosten.
 2. De prijs wordt zoveel mogelijk vastgesteld op basis van een van te voren overeengekomen uurtarief of op grond van een van te voren overeengekomen vast bedrag.
 3. Indien de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald of slechts een richtprijs is bepaald, is opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd. Bij de bepaling van de prijs wordt rekening gehouden met de door Paint Decoratieschilder ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen en met de door haar ter zake van de vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen.
 4. Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
 5. Indien na het afsluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen verhogingen ondergaan, wordt dit besproken met opdrachtgever, door Paint Decoratieschilders schriftelijk bevestigd en doorberekend.
 6. Betaling van een eventuele meerprijs zal dienen te geschieden met de laatste termijn.
 7. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Paint Decoratieschilder mag de prijs eveneens aanpassen indien de kostenverhoging het gevolg is van de door opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn.

Annulering/(gedeeltelijke)ontbinding

Artikel 5

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht (gedeeltelijk) annuleert en/of materialen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Paint Decoratieschilder reeds aangeschafte materialen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs over te nemen. Voorts zal opdrachtgever als schadeloosstelling verschuldigd zijn 1/3 van de overeengekomen prijs. Bij gedeeltelijke ontbinding wordt de schadeloosstelling naar rato van de overeengekomen prijs berekend. Opdrachtgever is voorts verplicht Paint Decoratieschilder te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en of weigering van materialen.
 2. Onverminderd het vermelde in het vorig lid van dit artikel behoud Paint Decoratieschilder zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Verplichtingen Paint Decoratieschilder

Artikel 6          

 1. Paint Decoratieschilder is gehouden om de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren voor zover zulks mogelijk en wenselijk is.
 2. Paint Decoratieschilder voert de haar verleende opdracht uit met inachtneming van de gebruikelijke gedragsregels die bij de uitvoering van de werkzaamheden in acht dienen te worden genomen.

Verplichtingen opdrachtgever

Artikel 7

 1. De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die Paint Decoratieschilder onmogelijk maken haar opdracht uit te voeren.
 2. De opdrachtgever is verplicht om aan Paint Decoratieschilder tijdig, volledig en op juiste wijze de benodigde gegevens, inlichtingen en eventuele bescheiden te verstrekken die nodig zijn voor uitvoering van de opdracht.

Garantie

Artikel 8

 1. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen en kan nooit meer omvatten dan de garantie die Paint Decoratieschilder van haar leverancier ontvangt.

Aansprakelijkheid

Artikel 9

 1. Paint Decoratieschilder is slechts aansprakelijk voor zover haar verzekering dit dekt voor schade aan het werk, hulpstukken van de opdrachtgever voor zover ontstaan door grove schuld van haar of hen die door haar zijn aangesteld tijdens uitvoering van het werk.
 2. Paint Decoratieschilder zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.
 3. Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, dan is Paint decoratieschilder voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden slechts aansprakelijk, indien en voor zover deze derde door Paint Decoratieschilder is ingezet om de opdracht uit te voeren. Paint Decoratieschilders is niet aansprakelijk voor persoonlijke gedragingen door deze, door Paint Decoratieschilders, ingeschakelde derde.
 4. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op het werk buiten toezicht van Paint Decoratieschilder bevinden.

Eigendoms- en auteursrechten

Artikel 10

 1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Paint Decoratieschilder bij de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven haar eigendom, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 2. Paint Decoratieschilder heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp die worden bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van Paint Decoratieschilder te herhalen of op enige andere wijze te gebruiken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Paint Decoratieschilder.

Meerwerk

Artikel 11

 1. Het werk omvat alleen datgene dat tussen partijen is overeengekomen.
 2. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan Paint Decoratieschilder voor u uitvoeren, echter niet nadat deze werkzaamheden schriftelijk en met vermelding van prijsopgaaf zijn overeengekomen.
 3. Door Paint Decoratieschilder te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht nadat de opdrachtgever daarover geïnformeerd is.
 4. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
 5. Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor Paint Decoratieschilder ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, heeft Paint Decoratieschilder het recht de prijs aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden voortvloeien.

Oplevering

Artikel 12

 1. Indien Paint Decoratieschilder te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en opdrachtgever het werk niet binnen veertien dagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
  opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd.
  2. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.
  3. Paint Decoratieschilder aan opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd.
 2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Paint Decoratieschilder.
 3. Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Paint Decoratieschilder kan worden toegerekend.

Betalingen en termijnen

Artikel 13

 1. Op de gesloten overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of levering van materialen gelden de volgende termijnen van betaling en facturering indien de overeenkomst een bedrag van € 1500,- te boven gaat:

25% van de totaalsom bij aanvang van de werkzaamheden;

50% van de totaalsom halverwege de werkzaamheden;

25 % van de totaalsom te verminderen met eventueel minderwerk of te vermeerderen met eventueel  meerwerk en eventueel gestegen materiaalkosten.

 1. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 2. Bij niet tijdige betaling van zakelijke facturen (B2B) is Paint Decoratieschilder gerechtigd 10% van het openstaande factuurbedrag als administratiekosten in rekening te brengen en de factuur voor incasso uit handen te geven, zonder dat daarvoor een herinnering of aanmaning aan vooraf gaat. Alle hiermee samenhangende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Bij niet tijdige betaling van particuliere facturen (B2C) ontvangt de opdrachtgever een herinnering met de mogelijkheid om alsnog binnen veertien (14) dagen het openstaande bedrag te voldoen (veertiendagenbrief). Bij uitblijven van betaling wordt de factuur verhoogd met de wettelijke rente en incassokosten. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke voortvloeien uit het niet (tijdig) betalen van de facturen komen voor rekening van de opdrachtgever.